Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat september 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.


 

Generelt for webløsningene

 

Forbedringer i kalender-funksjon

For å gjøre det enklere å velge datoer langt tilbake i tid, for eksempel for fødselsdatoer så har vi lagt inn mulighet til å velge måned og år direkte i kalenderen.

 

Informasjonsbokser

For å gjøre det enklere å forstå arbeidsoppgaven i et skjermbilde eller hva som er kriteriene i dashboardrapportene har vi nå tilrettelagt for informasjonsbokser øverst i skjermbildene. Har beskrives oppgaven og innholdet.

Vi bygger ut med stadig flere slike informasjonsbokser. For kundebestilte rapporter vil kunden selv kunne angi innholdet i forklaringen, mens det er Winorg som legger inn forklaring på generelle funksjoner og standardrapporter.

Det å forklare ting på en riktig måte er alltid en kunst, så si gjerne fra om du synes at noe kunne vært forklart bedre.

 

 

Winorg Express

 

Forenklet prosess for søk og registrering av person

Vanlig prosess når man skal registrere en ny person er at man først må søke om vedkommende finnes registrert fra før av. Dersom man ikke får treff når man søker må man fylle ut all informasjonen på nytt for å registrere en ny person.

I Winorg Express har vi nå slått sammen disse to arbeidsoppgavene slik at man får informasjon om personen finnes fra før av mens man registrerer.

 

Utsendelseslogg på Person

I Winorg Express viser vi nå utsendelseslogg på person.

 

 

 

Tillitsvalgtverktøy

 

Gruppering på rapporter og flere visningsvalg

Vi har gjort store forbedringer på rapportene i tillitsvalgtverktøyet.

Rapportene er nå gruppert slik at det er enklere å få oversikt. Alle rapportene som hører til dashboardet er lagt i en egen gruppe. Vi har også en gruppe for kommunikasjon, en for økonomi og for medlem og giver. Mange av kundene har egenutviklede rapporter. Alle disse havner i gruppen for «Diverse», så ta kontakt med oss via support for å få sortert rapportene i naturlige grupperinger.

Den andre endringen vi har gjort er å tilgjengeliggjøre for ulike visninger av en rapport. Når man har en rapport som heter «Alle medlemmer» kan den vises enten i listeform, som pdf eller som utvidet excel. Ved å trykke på de ulike ikonene på høyre side vil du kunne navigere direkte til den visningen du ønsker. Der hvor du før måtte trykke deg inn på en liste og så velge eksport til utvidet excel-liste eller pdf kan du nå gjøre det valget direkte. Det vil komme flere valg her etterhvert, blant annet grafisk visualisering av dataene.

Vi håper dette vil bidra til å forbedre jobben med å hente ut riktig informasjon fra Winorg så enkelt som mulig.

 

Legg til notat på en person

Noen ganger har man behov for å notere noe på en person, det kan være noe som er avtalt eller innhold fra en samtale. Vi har nå lagt inn mulighet for å legge til notater på personer.

Notat legges til på samme måte som man legger til f.eks. ny fast giver eller nytt medlemskap. På personen vil notater fremkomme som en logg hvor de 2 siste/nyeste notatene vises. Når man trykker på "Mer om notater" så får man opp en ny side hvor alle notater vises.

Denne muligheten ligger aktivt som standard i Winorg Express. For kunder som bruker en kombinasjon av klient og webløsning vil funksjonaliteten måtte aktiveres. Gi oss beskjed om du ønsker å kunne registrere og se notater på person.

 

Logging av 1:1 kommunikasjon på e-post

Vi har til nå hatt to ulike løsninger for kommunikasjon på e-post. Gruppeutsendelser har blitt sendt via standard e-post-kommunikasjon og automatisk lagret på personene som har fått utsendelsen.

Nå er denne muligheten også tilgjengelig for 1:1-kommunikasjon. Ta kontakt med Winorg om du ønsker denne muligheten satt opp hos deg.

 

 

 

Kursadministrasjonsverktøy

 

Automatisk opprettelse av kursansvarlig

 

For å forenkle registrering av kurs har vi nå lagt inn automatikk som sørger for at pålogget bruker automatisk blir lagt inn som kursansvarlig i trinn 2. Det er selvsagt mulig å endre og slette denne informasjonen i de tilfellene hvor det er andre enn den som oppretter kurset som skal være ansvarlig.

 

 

Flettefelter i kurskommunikasjon er utvidet med informasjon om arrangør

Vi har nå utvidet flettegrunnlag med informasjon om arrangør.

Feltet heter arrangoer_forening_navn og henter informasjon om etternavn fra kursarrangør, dvs. kursarrangør knyttet til forening.

 

 

 

Winorg klient

 

Løsning for at bedrifter er registrert med to offentlige nummer

For å ivareta behov ved at en og samme bedrift er registrert med to offentlige nummer, juridisk organisasjonsnummer og bedriftsnummer er det i aktørskjermbildet nå innført nytt felt for registrering av bedriftsnummer. Feltet har samme modulussjekk som Org.nr/F.nr.

I denne forbindelse er innlesingsrutinen rundt trekk endret. Det sjekkes nå på om det finnes bedrifter med samme organisasjonsnummer, deretter hvilken bedrift som er satt opp som trekkinstans og velger da denne i forbindelse med innlesing av trekkfiler. 

Ved dublettsøk sjekkes det på både Org.nr/F.nr og Bedriftsnr.  Det er lagt til ny kolonne for å vise også bedriftsnr. i dublettsøk.

Det gis varsel når man oppretter en ny bedrift, 'Obs... Det finnes andre aktører med samme .....', dvs. sjekk mot både Org.nr/F.nr og Bedriftsnr.

Det er lagt til nytt felt i grid/søkeresultat i aktør tilsvarende som nytt felt i skjermbildet.

Ved søk, både feltene juridisk ogr.nr og bedriftsnr. søkes det på tvers av hverandre, både i aktør og i CRM.

Det er gjort endringer i søkemaler, feltet Bedriftsnr. er lagt inn i alle views som henter informasjon om aktør så lenge denne er koblet mot bedrift eller kun gjelder aktør.

 

Editering kampanjerespons

Det er nå mulig å editere på en eksisterende kampanjerad og sette for eksempel responstype JA, responsdato som dagens dato og med en liten forklaring på tekst. Det er også mulig å legge til en ny rad. I tillegg er det mulig å kollapse søkefeltene i kampanjerespons.

 

Fleksibelt oppsett for regler i webgodkjenning av ansettelse

I april-release ble følgende endring utført i webgodkjenning av ansettelse:

Etter godkjenning av aktør i Webgodkjenning og videre navigering til Kurs-mappe, skal feltet "Arbeidsgiver" være ferdig utfylt med aktørid på arbeidsgiver på aktørens aktive ansettelsesforhold når aktøren kun har 1 ansettelse. Dersom en aktør har flere ansettelser kan arbeidsgiver velges manuelt.

Vi har erfart at kundene har ulike behov på dette området. Vi har derfor valgt å parameterstyre automatikk på arbeidsgiver på ansettelsesforhold. Parameter heter BRUKDEFAULTARBGIVER = J/N. Kunde må sette BRUKDEFAULTARBGIVER = N, dersom default arbeidsgiver ikke skal brukes. Dersom denne parameteren ikke finnes, antas det at denne = J.

 

WebGodkjenning Ansettelse: Logikk ved innsending av biansettelsesforhold via webservice Save_Weborg_Employment

I forbindelse med innsendelse av biansettelsesforhold (via ny versjon av webservice mot ansettelsesforhold som har med mulighet for å sende inn biarbeidsforhold) så får man i klienten i webgodkjenning ikke spørsmål om å avslutte eksisterende hovedansettelsesforhold så lenge avkryssing for hovedansettelsesforhold ikke er gjort. Dersom avkryssing for hovedansettelsesforhold ikke er satt lagres altså arbeidsforholdet direkte som biansettelse.

 

Tilpasninger i webservice for integrasjon mot Tryg

Winorg har i forbindelse med samarbeidsprosjekt med Tryg standardisert webservice for integrasjon i forbindelse med forsikringshåndtering.

Dvs. at nye kunder eksisterende eller potensielle kan inngå avtale med Tryg for bedre integrasjon mellom Winorgs forsikringsregistreringer og Min side hos Tryg.  Uavhengig av standard webservice kreves det kundespesifikk datautplukk og regler.

 

 

 

Vedlegg

KAV TVV Winorg Express Webløsning Tillitsvalgtverktøy kursadministrasjonsverktøy WInorg klient